Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 20/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/01/2022) 19:35 | 20/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 60/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/01/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 19/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/01/2022) 17:20 | 19/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 59/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/01/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 18/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/01/2022) 17:08 | 18/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 57 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 18/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/01/2022) […]

Báo cáo ngày 17/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/01/2022) 18:08 | 17/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 51 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 17/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/01/2022) […]

Báo cáo ngày 16/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/01/2022) 17:59 | 16/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 45 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/01/2022) […]

Báo cáo ngày 15/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 15/01/2022) 17:48 | 16/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 44/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 15/01/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 14/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/01/2022) 17:51 | 16/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 43/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 14/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/01/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 13/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 13/01/2022) 17:16 | 13/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 42 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 13/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 13/01/2022) […]

Báo cáo ngày 12/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/01/2022) 00:09 | 13/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 41 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/01/2022) […]

Báo cáo ngày 11/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/01/2022) 18:53 | 11/01/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 11/01/2022) […]