Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 20/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 20/01/2020) 02:31 | 21/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 45/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 20/01/2020) […]

Báo cáo ngày 19/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 19/01/2020) 18:54 | 19/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 43/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày […]

Báo cáo ngày 18/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 18/01/2020) 18:32 | 19/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 42/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2020  BÁO CÁO Tình hình ngày 18/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 18/01/2020) […]

Báo cáo ngày 17/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 17/01/2020) 02:12 | 17/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 41/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 17/01/2020) […]

Báo cáo ngày 16/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 16/01/2020) 02:02 | 17/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 39/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 16/01/2020) […]

Báo cáo ngày 15/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 15/01/2020) 17:22 | 15/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 37/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]

Báo cáo ngày 14/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 14/01/2020) 23:14 | 14/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 32 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 14/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]

Báo cáo ngày 13/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 13/01/2020) 18:06 | 13/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 24/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 13/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 13/01/2020) […]

Báo cáo ngày 12/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 12/01/2020) 18:33 | 12/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 23/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 12/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]

Báo cáo ngày 11/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 11/01/2020) 18:12 | 12/01/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 22/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 11/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]