Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 23/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 23/5/2019) 18:46 | 23/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 272/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 23/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 23/5/2019) […]

Báo cáo ngày 22/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/5/2019) 17:36 | 22/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 270/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/5/2019) […]

Báo cáo ngày 21/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 21/5/2019) 19:27 | 21/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 266/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 21/5/2019) 1. […]

Báo cáo ngày 20/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/5/2019) 19:36 | 20/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 263/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/5/2019) […]

Báo cáo ngày 19/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/5/2019) 23:05 | 19/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 18/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 18/5/2019) 23:19 | 19/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 260/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 18/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 18/5/2019) […]

Báo cáo ngày 17/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/5/2019) 23:59 | 19/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 259/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/5/2019) […]

Báo cáo ngày 16/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/5/2019) 18:29 | 16/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 257 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/5/2019) […]

Báo cáo ngày 15/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/5/2019) 18:04 | 15/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 255/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/5/2019) […]

Báo cáo ngày 14/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 14/5/2019) 18:36 | 14/05/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 253/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 14/5/2019 (Tính đến 17h00 ngày 14/5/2019) […]