Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 27/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 27/6/2022) 07:24 | 28/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 319 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 27/6/2022) […]

Báo cáo ngày 26/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2022) 08:56 | 27/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 318 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2022) […]

Báo cáo ngày 25/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/6/2022) 08:22 | 27/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 317 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 25/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/6/2022) […]

Báo cáo ngày 24/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/6/2022) 08:48 | 27/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 316 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/6/2022) […]

Báo cáo ngày 23/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/6/2022) 07:44 | 24/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 312/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/6/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 22/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/6/2022) 07:54 | 23/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 309/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/6/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 21/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/6/2022) 15:53 | 22/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 306 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 21/6/2022) […]

Báo cáo ngày 20/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2022) 15:10 | 21/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 302 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2022) […]

Báo cáo ngày 19/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/6/2022) 08:34 | 20/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/6/2022) 1. […]

Báo cáo ngày 18/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/6/2022) 07:17 | 20/06/2022

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 299/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022 BÁO CÁO Tình hình ngày 18/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/6/2022) 1. […]