Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 14/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 14/11/2019) 17:52 | 14/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:611/BC-VP Hà Nội, ngày14tháng 11 năm 2019    BÁO CÁO Tình hình ngày 14/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 14/11/2019)     […]

Báo cáo ngày 13/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày 13/11/2019) 20:19 | 13/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 610/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 13/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày 13/11/2019) […]

Baó cáo ngày 12/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày 12/11/2019) 18:44 | 12/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 608/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 12/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày 12/11/2019) […]

Báo cáo ngày 11/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 11/11/2019) 17:31 | 11/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:607/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 11/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 11/11/2019) […]

Báo cáo ngày 10/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 10/11/2019) 17:42 | 10/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:602/BC-VP Hà Nội, ngày10tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 10/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 10/11/2019)    1.Bão […]

Báo cáo ngày 09/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 09/11/2019) 17:53 | 10/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 601/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 09/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 08/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 08/11/2019) 17:28 | 10/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:600/BC-VP Hà Nội, ngày08tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 08/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 08/11/2019)   Thiên […]

Báo cáo ngày 07/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 07/11/2019)   18:41 | 07/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 595/BC-VP Hà Nội, ngày 07  tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 07/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 06/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày 06/11/2019) 17:15 | 06/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 593/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 06/11/2019  (Tính đến 17h00 ngày […]

Baó cáo ngày 05/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày 05/11/2019) 18:06 | 05/11/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 591 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 05/11/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]