Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 28/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày 28/10/2020) 18:08 | 28/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 537/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 28/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày […]

Báo cáo ngày 27/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày 27/10/2020) 17:24 | 27/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 536/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 27/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày […]

Báo cáo ngày 26/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày 26/10/2020) 17:27 | 26/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 535/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 26/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày […]

Báo cáo ngày 25/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày 25/10/2020) 17:22 | 25/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  534 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 25/10/2020 (Tính đến 17h30 […]

Báo cáo ngày 24/10/2020 (Tính đến 17h30 ngày 24/10/2020) 17:16 | 25/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 532 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 24/10/2020 (Tính đến 17h30 […]

Báo cáo ngày 23/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày 23/10/2020) 17:03 | 25/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 531/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 23/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày […]

Báo cáo ngày 22/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày 22/10/2020) 17:19 | 22/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 527 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/10/2020 (Tính đến 18h30 […]

Báo cáo ngày 21/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày 21/10/2020) 17:10 | 21/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:         /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 21/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày […]

Báo cáo ngày 20/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày 20/10/2020) 01:10 | 21/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 520/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày […]

Báo cáo ngày 19/10/2020 (Tính đến 18h30 ngày 19/10/2020) 18:45 | 19/10/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 519 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/10/2020 (Tính đến 18h30 […]