Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 06/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 06/8/2020) 17:43 | 06/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 394/BC-VP Hà Nội, ngày 06  tháng 8 năm 2020  BÁO CÁO Tình hình ngày 06/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 06/8/2020) […]

Báo cáo ngày 05/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 05/8/2020) 17:56 | 05/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 390/BC-VP Hà Nội, ngày 05  tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 05/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 04/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 04/8/2020) 17:12 | 04/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 387 /BC-VP Hà Nội, ngày 04  tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 04/8/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 03/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 03/8/2020) 17:39 | 03/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 385/BC-VP Hà Nội, ngày 03  tháng 8 năm 2020                                                     BÁO CÁO Tình hình ngày 03/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 02/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 02/8/2020) 17:04 | 02/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 382/BC-VP Hà Nội, ngày 02  tháng 8 năm 2020                                                      BÁO CÁO Tình hình ngày 02/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

 Báo cáo ngày 01/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 01/8/2020) 17:57 | 02/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 1351/BC-VP Hà Nội, ngày 01  tháng 8 năm 2020    BÁO CÁO Tình hình ngày 01/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 01/8/2020) […]

Báo cáo ngày 31/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 31/7/2020) 17:50 | 02/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 379/BC-VP Hà Nội, ngày 31  tháng 7 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 31/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 31/7/2020) […]

Báo cáo ngày 30/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 30/7/2020) 00:21 | 31/07/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 375 /BC-VP Hà Nội, ngày 30  tháng 7 năm 2020  BÁO CÁO Tình hình ngày 30/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 29/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 29/7/2020) 02:50 | 30/07/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 371/BC-VP Hà Nội, ngày 29  tháng 7 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 29/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 29/7/2020) […]

Báo cáo ngày 28/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 28/7/2020) 02:31 | 30/07/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 369/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020  BÁO CÁO Tình hình ngày 28/7/2020 (Tính đến 17h00 ngày 28/7/2020) […]