Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 13/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/4/2021) 17:40 | 13/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 163/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 13/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/4/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 12/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/4/2021) 17:36 | 12/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 162/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/4/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 11/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/4/2021) 17:09 | 11/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 161/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/4/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 10/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/4/2021) 17:03 | 11/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 160 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/4/2021) […]

Báo cáo ngày 09/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/4/2021) 17:55 | 11/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 159 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 09/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/4/2021) […]

Báo cáo ngày 08/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/4/2021) 17:00 | 08/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 156 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 08/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/4/2021) […]

Báo cáo ngày 07/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/4/2021) 17:06 | 07/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 07/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/4/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 06/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/4/2021) 17:25 | 06/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 152 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 06/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/4/2021) […]

Báo cáo ngày 05/4/2021 (Tính đến 18h00 ngày 05/4/2021) 17:30 | 05/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 151 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 05/4/2021 (Tính đến 18h00 ngày 05/4/2021) […]

Báo cáo ngày 04/4/2021 (Tính đến 18h00 ngày 04/4/2021) 17:03 | 04/04/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 149 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 04/4/2021 (Tính đến 18h00 ngày 04/4/2021) […]