Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 16/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/9/2021) 02:41 | 17/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 404/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/9/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 15/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/9/2021) 17:38 | 15/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 403/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/9/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 14/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/9/2021) 17:22 | 14/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 402 /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 14/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/9/2021) […]

Báo cáo ngày 13/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/9/2021) 17:05 | 13/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 399 /BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 13/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/9/2021) […]

Báo cáo ngày 12/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/9/2021) 06:22 | 12/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 398 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 12/9/2021) […]

Báo cáo ngày 11/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/9/2021) 05:15 | 11/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 397 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 11/9/2021) […]

Báo cáo ngày 10/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/9/2021) 16:10 | 10/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 396 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 10/9/2021) […]

Báo cáo ngày 09/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/9/2021) 17:34 | 09/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 393/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 09/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/9/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 08/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/9/2021) 17:22 | 08/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 392/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 08/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/9/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 07/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/9/2021) 17:42 | 07/09/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 390 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 07/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/9/2021) […]