Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 28/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 28/5/2020) 18:33 | 28/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 252 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 28/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 28/5/2020) […]

Báo cáo ngày 27/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 27/5/2020) 18:32 | 27/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 251/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 27/5/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 26/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 26/5/2020) 04:50 | 26/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 250/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 26/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày […]

Báo cáo ngày 25/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 25/5/2020) 20:28 | 25/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 249/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 25/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày […]

Báo cáo ngày 24/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 24/5/2020) 00:08 | 25/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 248/BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 24/5/2020) 1. […]

Báo cáo ngày 23/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 23/5/2020) 00:27 | 25/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:247/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 23/5/2020)   1. […]

Báo cáo ngày 22/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 22/5/2020) 00:42 | 25/05/2020

BỘ TỔNG THAM MƯU CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BC- CHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 22/5/2020) 1. Hỏa hoạn, cháy rừng, sập […]

Báo cáo ngày 21/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 21/5/2020) 18:35 | 21/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 245 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 21/5/2020 (Tính đến 18h00 […]

Báo cáo ngày 20/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày 20/5/2020) 01:23 | 21/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  244/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/5/2020 (Tính đến 18h00 ngày […]

Báo cáo ngày 19/5/2020 (Tính đến 17h30 ngày 19/5/2020) 18:25 | 19/05/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 243 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/5/2020 (Tính đến 17h30 […]