Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 18/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 18/7/2019) 23:32 | 18/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 378 /BC-VP Hà Nội, ngày 18  tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 18/7/2019 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 17/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/7/2019) 17:22 | 17/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 376/BC-VP Hà Nội, ngày 17  tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 16/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/7/2019) 17:29 | 16/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 374/BC-VP Hà Nội, ngày 16  tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 15/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/7/2019) 17:11 | 15/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 372 /BC-VP Hà Nội, ngày 15  tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/7/2019 (Tính đến […]

Báo cáo ngày 14/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 14/7/2019) 18:47 | 14/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 370/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 14/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 14/7/2019) […]

Báo cáo ngày 13/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 13/7/2019) 17:21 | 14/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 368/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 13/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 13/7/2019) […]

Báo cáo ngày 12/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 12/7/2019) 17:22 | 14/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 366/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 12/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 12/7/2019) […]

Báo cáo ngày 11/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 11/7/2019) 18:04 | 11/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 365 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 11/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 10/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 10/7/2019) 17:54 | 10/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 362/BC-VP Hà Nội, ngày 10  tháng 7 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 09/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 09/7/2019) 18:25 | 09/07/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 361/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 09/7/2019 (Tính đến 17h00 ngày 09/7/2019) […]