Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 16/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 16/02/2020)   17:44 | 16/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 82 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/02/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 15/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 15/02/2020) 17:30 | 16/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 81 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2020    BÁO CÁO Tình hình ngày 15/02/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 14/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 14/02/2020) 17:13 | 16/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 80/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 14/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 13/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 13/02/2020) 17:36 | 13/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 77/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 13/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 13/02/2020) […]

Báo cáo ngày 12/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 12/02/2020) 17:05 | 13/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 76/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 12/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 11/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 11/02/2020) 17:42 | 11/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 75/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 11/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 10/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 10/02/2020) 19:56 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 73 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 10/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 09/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 09/02/2020) 19:14 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 71/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 09/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 09/02/2020) […]

Báo cáo ngày 08/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 08/02/2020) 19:03 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 70/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 08/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 08/02/2020) […]

Báo cáo ngày 07/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 07/02/2020) 19:43 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 68/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 07/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 07/02/2020) […]