Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 14/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 14/01/2021) 17:14 | 14/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 14/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 14/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 13/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 13/01/2021) 17:37 | 14/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 13/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 13/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 12/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 12/01/2021) 18:50 | 12/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 12/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 11/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 11/01/2021) 17:38 | 11/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 17/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 11/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 10/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 10/01/2021) 17:15 | 10/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 16/BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 10/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 09/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 09/01/2021) 17:24 | 10/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 09/01/2021 (Tính đến 17h00 ngày 09/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 08/01/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/01/2021) 17:29 | 10/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 08/01/2021 (Tính đến 17h30 ngày 08/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 07/01/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/01/2021) 17:17 | 07/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 13/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 07/01/2021 (Tính đến 17h30 ngày 07/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 06/01/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/01/2021) 18:49 | 06/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 06/01/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/01/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 05/01/2021 (Tính đến 18h00 ngày 05/01/2021) 17:44 | 05/01/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 05/01/2021 (Tính đến 18h00 ngày 05/01/2021) […]