Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 23/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 23/9/2019) 19:45 | 23/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 510/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 23/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 23/9/2019) […]

Báo cáo ngày 22/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/9/2019) 18:28 | 22/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 509 /BC-VP Hà Nội, ngày 22  tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/9/2019 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 21/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 21/9/2019) 18:06 | 22/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 508/BC-VP Hà Nội, ngày 21  tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 21/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 20/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/9/2019) 18:42 | 22/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 507/BC-VP Hà Nội, ngày 20  tháng 9 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/9/2019) […]

Báo cáo ngày 19/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/9/2019 19:42 | 19/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 502 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 19/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/9/2019) 17:17 | 19/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 502/BC-VP Hà Nội, ngày19tháng 9 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/9/2019)   Thiên […]

Báo cáo ngày 18/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 18/9/2019) 18:34 | 18/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 501/BC-VP Hà Nội, ngày18tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 18/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 18/9/2019)   […]

Báo cáo ngày 17/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/9/2019) 17:45 | 17/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 499/BC-VP Hà Nội, ngày17tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/9/2019)   […]

Báo cáo ngày 16/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/9/2019) 17:07 | 16/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 497 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/9/2019 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 15/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/9/2019) 18:35 | 15/09/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 496 /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/9/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]