Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 06/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày 06/4/2020) 05:45 | 06/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 166/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 06/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 05/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày 05/4/2020) 17:49 | 05/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 165/BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 05/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 04/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày 04/4/2020) 17:28 | 05/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 163 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 04/4/2020 (Tính đến 19h00 […]

Báo cáo ngày 03/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày 03/4/2020) 06:43 | 04/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 162/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 03/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 02/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày 02/4/2020) 06:04 | 04/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 159 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 02/4/2020 (Tính đến 19h00 […]

Báo cáo ngày 01/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày 01/4/2020) 06:12 | 01/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 158/BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 01/4/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 31/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 31/3/2020) 06:40 | 01/04/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 157/BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020     BÁO CÁO Tình hình ngày 31/3/2020 (Tính đến 19h00 […]

Báo cáo ngày 30/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 30/3/2020) 18:31 | 30/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 156/BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 30/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 28/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 28/3/2020)   00:44 | 29/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  154/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 28/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 27/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 27/3/2020) 00:59 | 29/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 153/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 27/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]