Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 25/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 25/3/2019) 03:44 | 26/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 155/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 25/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 25/3/2019) […]

Báo cáo ngày 24/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 24/3/2019) 04:38 | 25/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 154 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 24/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 23/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 23/3/2019) 04:56 | 25/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 153/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 23/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 23/3/2019) […]

Báo cáo ngày 22/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/3/2019) 04:23 | 25/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 152/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 22/3/2019) […]

Báo cáo ngày 21/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 21/3/2019) 03:42 | 22/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 150 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 21/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 20/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/3/2019) 03:17 | 21/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 149/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 20/3/2019) […]

Báo cáo ngày 19/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/3/2019) 04:03 | 19/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 148/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 19/3/2019) […]

Báo cáo ngày 17/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/3/2019) 04:51 | 18/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 146/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2019   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 17/3/2019) […]

Báo cáo ngày 16/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/3/2019) 04:14 | 18/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 144 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 16/3/2019) […]

Báo cáo ngày 15/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/3/2019) 04:29 | 18/03/2019

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 143/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/3/2019 (Tính đến 17h00 ngày 15/3/2019)   […]