Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 24/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 24/6/2015) 10:16 | 25/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  209 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/6/2015                         […]

Báo cáo ngày 23/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 23/6/2015) 10:43 | 24/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 207/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 23/6/2015 I. BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG, CƠN BÃO SỐ […]

Báo cáo ngày 22/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 22/6/2015) 10:16 | 23/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  204 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 22/6/2015 I. BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG, CƠN BÃO […]

Báo cáo ngày 21/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 21/6/2015) 10:41 | 22/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    202 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 21/6/2015) 1. Tin bão trên biển Đông 1.1. […]

Báo cáo ngày 20/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2015) 10:07 | 21/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  201 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2015 1. Áp thấp nhiệt đới trên biển […]

Báo cáo ngày 19/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 19/6/2015) 10:34 | 20/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 199 /BC-VP Hà Nội, ngày19 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 19/6/2015) 1. Thiên tai 1.1. 11h00 ngày 19/6, tại […]

Báo cáo ngày 17/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 17/6/2015) 10:58 | 18/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   196   /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 17/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 17/6/2015)   Tai nạn và công tác cứu nạn […]

Báo cáo ngày 15/6/2015 (Tính đến 17h00 ngày 15/6/2015) 10:29 | 16/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   437/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/6/2015 (Tính đến 17h00 ngày 15/6/2015) 1. Thiên tai 05h00 ngày 15/6, tại thôn […]

Báo cáo ngày 11/6/2015 (Tính đến 17h00 ngày 11/6/2015) 10:55 | 12/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  423/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/6/2015 (Tính đến 17h00 ngày 11/6/2015) 1. Hỏa hoạn, cháy rừng 1.1. Hỏa hoạn […]

Báo cáo ngày 10/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 10/6/2015) 10:21 | 11/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 191 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 10/6/2015) 1. Hỏa hoạn, cháy rừng 1.1. Hỏa […]