Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tập huấn viết tin, bài Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN 13:30 | 18/03/2015

135 cán bộ, nhân viên Văn phòng Ủy ban quốc gia sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (UBQGUPSCTT&TKCN) và các cơ quan chuyên trách, kiêm nhiệm liên quan ngành tìm kiếm, cứu nạn toàn quốc đã tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho Cổng thông tin điện tử […]