Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn với việc thực thi Công ước, Nghị định thư của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

04:44 | 22/02/2019

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, từ năm 1984 Việt Nam là thành viên chính thức của IMO và trực tiếp tham gia ký kết 24 Công ước và Nghị định thư liên quan, trong đó có 06 công ước và nghị định thư liên quan trực tiếp đến công tác an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển. Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn là cơ quan chủ trì thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải của IMO. Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp quốc được thành lập năm 1948, có 172 quốc gia thành viên, chịu trách nhiệm về các giải pháp nhằm nâng cao an toàn, an ninh của vận tải biển quốc tế và ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu.

Bộ GTVT phối hợp với UBQG ƯPSCTT&TKCN và các Bộ, ngành liên quan

phục vụ chương trình đánh giá quốc gia thành viên của IMO.

          Với trách nhiệm là quốc gia thành viên IMO, Việt Nam đặc biệt quan tâm, thực thi đầy đủ, có trách nhiệm các công ước và nghị định thư liên quan; được thể hiện trong nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Mới đây nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ưu tiên công tác đào tạo phát triển nguồn lực phục vụ kinh tế biển, trong đó bao gồm cả lĩnh vực hàng hải; Nghị quyết cũng nêu các giải pháp cụ thể về việc việc phải rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ thống nhất với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thực hiện Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chủ động tham mưu giúp Chính phủ điều hành có hiệu quả công tác ứng phó ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế. Nội dung biện pháp, giải pháp, phương châm chủ yếu thực hiện trong thời gian qua là:

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, diễn tập từ các đối tượng là ngư dân, thuyền viên, nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển đến các bộ, ngành, địa phương; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức huấn luyện, diễn tập, xử lý thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa các cơ quan trong và ngoài nước … Sẵn sàng tiếp nhận và xử lý thông tin, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ thảm họa trên vùng trách nhiệm của Việt Nam;

– Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giúp Chính phủ xây dựng các chương trình, mục tiêu quốc gia về ứng phó với các loại hình tai nạn, thảm họa xảy ra trên biển, vùng nước cảng biển; chỉ đạo các bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản, trong đó có một số tình huống liên quan đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển như các kế hoạch: Ứng phó với tai nạn tàu, thuyền trên biển; Ứng phó sự cố tràn dầu; Ứng phó động đất, sóng thần; Ứng phó cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí …

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giúp Chính phủ xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến công tác hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tuyên truyền, phát triển nguồn lực, trang bị ứng phó đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên biển, điển hình như Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 về Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 về Ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển …

– Phối hợp đề xuất xây dựng phương án đàm phán với các nước có chung Biển Đông về phân vùng tìm kiếm cứu nạn trên biển; Chủ động hợp tác quốc tế song phương, đa phương trong hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hợp tác, tham gia diễn tập quốc tế về cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo với nhiều quốc gia, điển hình như: Diễn tập Komando, ADMM+, ADREX …

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến – Phó Chánh Văn phòng UBQG ƯPSCTT&TKCN

 chỉ đạo vụ chìm tàu Hải Thành 26 – Ảnh Văn Dũng.

Có thể nói, Ủy Ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn với vai trò, trách nhiệm của mình, đã giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hành các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ quy định các công ước, nghị định thư liên quan của IMO từ công tác truyền thông, tuyên truyền, xây dựng chính sách, đầu tư trang bị, phát triển nguồn nhân lực, điều phối hoạt động tìm kiếm cứu nạn … Qua đó đã góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản và giảm thiểu thiệt hại về ô nhiễm môi trường biển, tạo được lòng tin cho các hoạt động hàng hải trong nước và quốc tế trên vùng biển Việt Nam; tạo động lực cho ngư dân yên bám biển, bám đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc./.