Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10/09/2021 Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Tải về
2 30/06/2021 Thông tư hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện,bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Tải về
3 04/04/2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP QUỐC GIA VỀ TAI NẠN TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Tải về
4 05/03/2020 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Tải về
5 05/04/2019 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 – 2025
Tải về
6 02/01/2019 Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự
Tải về
7 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Tải về
8 06/08/2018 Luật Quốc phòng
Tải về
9 13/02/2018 Quy định về Quản lý phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
10 20/12/2017 QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN “ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN” THÀNH “ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN”
Tải về
11 03/09/2017 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
12 03/09/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
13 18/07/2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Tải về
14 21/03/2017 Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
15 10/03/2017 Thông tư Ban hành Quy chế làm việc của Bộ quốc phòng
Tải về