Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/04/2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CẤP QUỐC GIA VỀ TAI NẠN TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Tải về
2 05/03/2020 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Tải về
3 05/04/2019 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 – 2025
Tải về
4 02/01/2019 Nghị định quy định nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động phòng thủ dân sự
Tải về
5 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Tải về
6 06/08/2018 Luật Quốc phòng
Tải về
7 13/02/2018 Quy định về Quản lý phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
8 20/12/2017 QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN “ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN” THÀNH “ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN”
Tải về
9 03/09/2017 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
10 03/09/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
11 18/07/2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Tải về
12 21/03/2017 Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tải về
13 10/03/2017 Thông tư Ban hành Quy chế làm việc của Bộ quốc phòng
Tải về
14 11/01/2017 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
Tải về
15 27/10/2016 Quyết định Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Tải về