Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16 11/01/2017 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
Tải về
17 27/10/2016 Quyết định Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Tải về
18 01/10/2016 Nghị định Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
Tải về
19 18/03/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm(2016-2020)
Tải về
20 03/02/2016 Chỉ thị về tăng cường công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020
Tải về
21 01/08/2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
Tải về
22 06/05/2015 Thông tư liên tịch quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam
Tải về
23 12/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến 2020
Tải về
24 27/12/2014 VĂN BẢN HỢP NHẤT 11/QĐHN-BQP NĂM 2014 HỢP NHẤT QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU DO BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
Tải về
25 27/11/2014 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
Tải về
26 11/11/2014 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Tải về
27 17/10/2014 Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
Tải về
28 03/09/2014 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01-9-1011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
Tải về
29 01/07/2014 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống thiên tai
Tải về
30 24/06/2014 Quyết định Phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Tải về