Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 25/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 25/4/2016) 09:07 | 26/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 208 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 25/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 25/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Hạn hán: Nam […]

Báo cáo ngày 24/4/2016 (Tính đến 18h30 ngày 24/4/2016) 09:20 | 25/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  207/BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/4/2016 (Tính đến 18h30 ngày 24/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Hạn hán: Nam Trung […]

Báo cáo ngày 23/4/2016 (Tính đến 18h30 ngày 23/4/2016) 09:53 | 24/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 206/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/4/2016 (Tính đến 18h30 ngày 23/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Hạn hán: Nam Trung […]

Báo cáo ngày 22/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 22/4/2016) 09:25 | 23/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 205/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 22/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Hạn hán: Nam Trung […]

Báo cáo ngày 21/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 21/4/2016) 09:48 | 22/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 202/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 21/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Hạn hán: Nam Trung […]

Báo cáo ngày 20/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 20/4/2016) 09:42 | 21/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 201 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 20/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Hạn hán: Nam […]

Báo cáo ngày 19/4/2016 (Tính đến 17h30 ngày 19/4/2016) 09:21 | 20/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 199 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/4/2016 (Tính đến 17h30 ngày 19/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Nam Trung Bộ […]

Báo cáo ngày 18/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 18/4/2016) 09:43 | 19/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 197/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 18/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 18/4/2016) 1. Thiên tai 1.1. Tại khu vực Nam […]

Báo cáo ngày 17/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 17/4/2016) 09:10 | 18/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:196/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 17/4/2016 (Tính đến 18h00 ngày 17/4/2016) 1. Tin gió mùa Đông Bắc Theo Trung tâm […]

Báo cáo ngày 16/4/2016 (Tính đến 17h30 ngày 16/4/2016) 14:32 | 17/04/2016

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 195 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2016 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/4/2016 (Tính đến 17h30 ngày 16/4/2016) 1. Thiên tai Tại khu vực Nam […]