Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 29/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 29/6/2015) 10:51 | 01/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 29/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 29/6/2015) 1.  Cháy rừng 1.1. 16h40 ngày 28/6, tại […]

Báo cáo ngày 28/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 28/6/2015) 10:20 | 29/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 219 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 28/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 28/6/2015) 1.  Cháy rừng 14h45 ngày 26/6, tại […]

Báo cáo ngày 26/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2015) 10:48 | 27/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 218 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2015) 1. Thiệt hại và công tác khắc […]

Báo cáo ngày 24/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 24/6/2015) 10:16 | 25/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  209 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/6/2015                         […]

Báo cáo ngày 23/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 23/6/2015) 10:43 | 24/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 207/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 23/6/2015 I. BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG, CƠN BÃO SỐ […]

Báo cáo ngày 22/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 22/6/2015) 10:16 | 23/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  204 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 22/6/2015 I. BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG, CƠN BÃO […]

Báo cáo ngày 21/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 21/6/2015) 10:41 | 22/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:    202 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 21/6/2015) 1. Tin bão trên biển Đông 1.1. […]

Báo cáo ngày 20/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2015) 10:07 | 21/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  201 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 20/6/2015 1. Áp thấp nhiệt đới trên biển […]

Báo cáo ngày 19/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 19/6/2015) 10:34 | 20/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 199 /BC-VP Hà Nội, ngày19 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 19/6/2015) 1. Thiên tai 1.1. 11h00 ngày 19/6, tại […]

Báo cáo ngày 17/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 17/6/2015) 10:58 | 18/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   196   /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 17/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 17/6/2015)   Tai nạn và công tác cứu nạn […]