Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 15/7/2015 (Tính đến 18h00 ngày 15/7/2015) 10:39 | 16/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:             /BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/7/2015 (Tính đến 18h00 ngày 15/7/2015) 1. Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ, […]

Báo cáo ngày 12/7/2015 (Tính đến 17h30 ngày 12/7/2015) 10:12 | 13/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  237 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/7/2015 (Tính đến 17h30 ngày 12/7/2015) 1. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn […]

Báo cáo ngày 11/7/2015 (Tính đến 17h00 ngày 11/7/2015) 10:27 | 12/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 236/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/7/2015 (Tính đến 17h00 ngày 11/7/2015) 1. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và […]

Báo cáo ngày 10/7/2015 (Tính đến 18h00 ngày 10/7/2015) 10:56 | 11/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 235/BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/7/2015 (Tính đến 18h00 ngày 10/7/2015) 1. Hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công […]

Báo cáo ngày 05/7/2015 (Tính đến 18h00 ngày 05/7/2015) 10:24 | 06/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:         /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 05/7/2015 (Tính đến 18h00 ngày 05/7/2015) I. BÃO LINFA 1. Diễn biến: Hiện nay […]

Báo cáo ngày 29/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 29/6/2015) 10:51 | 01/07/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 29/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 29/6/2015) 1.  Cháy rừng 1.1. 16h40 ngày 28/6, tại […]

Báo cáo ngày 28/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 28/6/2015) 10:20 | 29/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 219 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 28/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 28/6/2015) 1.  Cháy rừng 14h45 ngày 26/6, tại […]

Báo cáo ngày 26/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2015) 10:48 | 27/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 218 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/6/2015 (Tính đến 17h30 ngày 26/6/2015) 1. Thiệt hại và công tác khắc […]

Báo cáo ngày 24/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 24/6/2015) 10:16 | 25/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  209 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/6/2015                         […]

Báo cáo ngày 23/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 23/6/2015) 10:43 | 24/06/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 207/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/6/2015 (Tính đến 18h30 ngày 23/6/2015 I. BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG, CƠN BÃO SỐ […]