Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 09/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 09/02/2020) 19:14 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 71/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 09/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 09/02/2020) […]

Báo cáo ngày 08/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 08/02/2020) 19:03 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 70/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 08/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 08/02/2020) […]

Báo cáo ngày 07/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 07/02/2020) 19:43 | 10/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 68/BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 07/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 07/02/2020) […]

Báo cáo ngày 06/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày 06/02/2020) 18:06 | 06/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 65 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 06/02/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

 Báo cáo ngày 05/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 05/02/2020) 17:26 | 05/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 63/BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020    BÁO CÁO Tình hình ngày 05/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày […]

Báo cáo ngày 04/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 04/02/2020) 17:14 | 04/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 62/BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 04/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày […]

Báo cáo ngày 03/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 03/02/2020) 17:56 | 03/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 60/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 03/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày […]

Báo cáo ngày 02/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 02/02/2020) 19:31 | 02/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 60/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 02/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 02/02/2020) […]

Báo cáo ngày 01/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 01/02/2020) 19:51 | 02/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 59/BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 01/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 01/02/2020) […]

Báo cáo ngày 31/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 31/01/2020) 19:31 | 02/02/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 58/BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 31/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 31/01/2020) […]