Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 22/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/02/2021) 17:57 | 22/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 85/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/02/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 21/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/02/2021) 17:41 | 21/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 84/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/02/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 20/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/02/2021) 17:45 | 21/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 83 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/02/2021) […]

Báo cáo ngày 19/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/02/2021) 17:55 | 21/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 82/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/02/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 18/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/02/2021) 17:41 | 18/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 79 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 18/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/02/2021) […]

Báo cáo ngày 17/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 17/02/2021) 17:47 | 17/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 76/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 17/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 17/02/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 16/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/02/2021) 17:46 | 16/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/02/2021) […]

Báo cáo ngày 15/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/02/2021) 17:49 | 16/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 74/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/02/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 14/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/02/2021) 18:54 | 14/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 14/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 14/02/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 13/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/02/2021) 18:32 | 14/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 72/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 13/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 13/02/2021) 1. […]