Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 10/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 10/9/2020) 17:47 | 10/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 451 /BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020                                                    BÁO CÁO Tình hình ngày 10/9/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 09/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 09/9/2020) 18:04 | 09/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 449/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 09/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 08/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 08/9/2020) 17:42 | 08/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 448/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020                       […]

Báo cáo ngày 07/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 07/9/2020) 17:25 | 07/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 444 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2020                     […]

Báo cáo ngày 06/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 06/9/2020) 17:48 | 06/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 442/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2020                       […]

Báo cáo ngày 05/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 05/9/2020) 17:33 | 06/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 441/BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2020                       […]

Báo cáo ngày 04/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 04/9/2020) 17:17 | 06/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 440/BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 04/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáongày 03/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 03/9/2020) 17:34 | 03/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 436 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 03/9/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 02/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 02/9/2020) 18:19 | 02/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 433 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 02/9/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 01/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 01/9/2020) 18:19 | 02/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 632 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 01/9/2020 (Tính đến 17h00 […]