Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 28/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 28/3/2020)   00:44 | 29/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  154/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 28/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 27/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 27/3/2020) 00:59 | 29/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 153/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 27/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 26/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 26/3/2020)   05:10 | 26/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 151/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 26/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 25/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày 25/3/2020)   05:27 | 25/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 150/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 25/3/2020 (Tính đến 19h00 ngày […]

Báo cáo ngày 24/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày 24/3/2020) 21:47 | 24/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 148 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 24/3/2020 (Tính đến 18h00 […]

Báo cáo ngày 24/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày 24/3/2020) 20:04 | 24/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 148 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 24/3/2020 (Tính đến […]

Báo cáo ngày 23/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày 23/3/2020) 05:42 | 23/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 144/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 23/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày […]

Báo cáo ngày 22/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày 22/3/2020)   05:52 | 22/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 142/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 22/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày […]

Báo cáo ngày 21/3/2020 (Tính đến 18h00 ngày 21/3/2020) 05:26 | 22/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  141 /BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 21/3/2020 (Tính đến 18h00 […]

Báo cáo ngày 20/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày 20/3/2020) 06:56 | 20/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 140/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 20/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày […]