Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 12/4/2015 (Tính đến 17h00 ngày 12/4/2015) 09:32 | 13/04/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /BC-VP Hà Nội, ngày 12  tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/4/2015 (Tính đến 17h00 ngày 12/4/2015) 1. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên […]

Báo cáo ngày 11/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 11/4/2015) 09:44 | 12/04/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 107 /BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 11/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 11/4/2015) 1. Tin không khí lạnh tăng cường […]

Báo cáo ngày 10/4/2015 (Tính đến 18h00 ngày 10/4/2015) 09:48 | 11/04/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 106/BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 10/4/2015 (Tính đến 18h00 ngày 10/4/2015) 1. Tin không khí lạnh tăng cường Do […]

Báo cáo ngày 09/4/2015 (Tính đến 18h00 ngày 09/4/2015) 09:49 | 10/04/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 104 /BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 09/4/2015 (Tính đến 18h00 ngày 09/4/2015) 1. Tin không khí lạnh tăng cường […]

Báo cáo ngày 08/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 08/4/2015) 09:44 | 09/04/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   101/BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 08/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 08/4/2015) 1. Tin không khí lạnh tăng cường Theo […]

Báo cáo ngày 03/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 03/4/2015) 09:46 | 04/04/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 95 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 03/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 03/4/2015) I. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO […]

Báo cáo ngày 27/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 27/4/2015) 10:26 | 28/03/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 135/BC-VP Hà Nội, ngày 27  tháng 4 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/4/2015 (Tính đến 17h30 ngày 27/4/2015) 1. Hỏa hoạn, cháy rừng 1.1 Hỏa hoạn […]

Báo cáo ngày 19/3/2015 (Tính đến 17h30 ngày 19/3/2015) 09:46 | 20/03/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:        /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/3/2015 (Tính đến 17h30 ngày 19/3/2015)   Hỏa hoạn, nổ, cháy rừng 1.1.Hỏa hoạn […]

Báo cáo ngày 18/9/2015 (Tính đến 18h00 ngày 18/9/2015) 07:36 | 19/03/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 333/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 18/9/2015 (Tính đến 18h00 ngày 18/9/2015) 1. Thiên tai 1.1. Ngày 17 và 18/9, […]

Báo cáo ngày 12/3/2015 (Tính đến 17h30 ngày 12/3/2015) 09:28 | 14/03/2015

ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 77 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015 BÁO CÁO Tình hình ngày 12/3/2015 (Tính đến 17h30 ngày 12/3/2015)   1. Tin không khí lạnh tăng […]