Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáongày 03/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 03/9/2020) 17:34 | 03/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 436 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 03/9/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 02/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 02/9/2020) 18:19 | 02/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 433 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 02/9/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 01/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 01/9/2020) 18:19 | 02/09/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 632 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 01/9/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 31/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 31/8/2020) 18:13 | 31/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:  430/BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 31/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 30/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 30/8/2020) 17:20 | 30/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 427/BC-VP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 30/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 29/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 29/8/2020) 17:07 | 30/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 426/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 29/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 28/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 28/8/2020) 17:41 | 30/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 425/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 28/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 27/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 27/8/2020) 17:10 | 27/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 424 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 27/8/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 26/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 26/8/2020) 17:26 | 26/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 423/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 26/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 25/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày 25/8/2020) 18:36 | 25/08/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 422/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020                                                   BÁO CÁO Tình hình ngày 25/8/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]