Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 24/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/3/2021) 17:38 | 24/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 135/BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 23/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/3/2021) 20:54 | 23/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 134 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/3/2021) […]

Báo cáo ngày 22/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/3/2021) 17:37 | 22/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 130 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 22/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/3/2021) […]

Báo cáo ngày 21/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/3/2021) 17:03 | 21/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 127/BC-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 21/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 21/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 20/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/3/2021) 17:19 | 21/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 126/BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 20/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 19/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/3/2021) 17:36 | 21/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 122/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 19/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 19/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 18/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/3/2021) 17:52 | 21/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 121/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 18/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 17/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 17/3/2021) 17:24 | 17/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 120 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 17/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 17/3/2021) […]

Báo cáo ngày 16/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/3/2021) 17:15 | 16/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 119/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 16/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 16/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 15/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/3/2021) 17:59 | 15/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 118/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 15/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 15/3/2021)   […]