Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 19/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày 19/3/2020)  05:37 | 19/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 138/BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 19/3/2020 (Tính đến 18h30 […]

Bá cáo ngày 18/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày 18/3/2020) 05:10 | 19/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 136/BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 18/3/2020 (Tính đến 18h30 […]

Báo cáo ngày 17/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày 17/3/2020)   05:07 | 17/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 135/BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 17/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày […]

Báo cáo ngày 16/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày 16/3/2020) 05:16 | 16/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:134 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 16/3/2020 (Tính đến 18h30 ngày […]

Báo cáo ngày 15/3/2020 (Tính đến 17h30 ngày 15/3/2020) 04:41 | 15/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 133/BC-VP Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 15/3/2020 (Tính đến 17h30 ngày […]

Báo cáo ngày 14/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày 14/3/2020) 04:13 | 15/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 132/BC-VP Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020     BÁO CÁO Tình hình ngày 14/3/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 13/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày 13/3/2020)  04:50 | 13/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 131/BC-VP Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020     BÁO CÁO Tình hình ngày 13/3/2020 (Tính đến 17h00 […]

Báo cáo ngày 12/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày 12/3/2020) 03:37 | 12/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 129 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020     BÁO CÁO Tình hình ngày 12/3/2020 (Tính đến […]

Báo cáo ngày 11/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày 11/3/2020) 04:34 | 11/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 126/BC-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 11/3/2020 (Tính đến 17h00 ngày […]

Báo cáo ngày 10/3/2020 (Tính đến 16h30 ngày 10/3/2020) 19:55 | 10/03/2020

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 122/BC-VP Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020   BÁO CÁO Tình hình ngày 10/3/2020 (Tính đến 16h30 ngày […]