Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) thả hàng tiếp tế bằng đường không cho công nhân Thủy điện Rào Trăng 3