Tổ chức thông tin và giao diện Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn
Chưa khoa học
 80%
12 Phiếu
Đẹp
 13.3%
2 Phiếu
Bình thường
 6.7%
1 Phiếu
Khoa học, đẹp
 0%
0 Phiếu

Tổng cộng : 15 phiếu