Tổ chức thông tin và giao diện Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn
Chưa khoa học
 75%
9 Phiếu
Đẹp
 16.7%
2 Phiếu
Bình thường
 8.3%
1 Phiếu
Khoa học, đẹp
 0%
0 Phiếu

Tổng cộng : 12 phiếu