Báo cáo ngày 02/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 380 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 02/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 02/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 219.287.475; tử vong 4.545.523, điều trị khỏi 196.076.745.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 473.530; điều trị khỏi 248.722; tử vong 11.868; đang điều trị 212.940.

2. Hỏa hoạn

11h40 ngày 01/9, tại bản Sơn Thành, xã Tà Cả, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Kỳ Sơn điều động 20 Bộ đội, 15 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 12h00 cùng ngày.

3. Ứng phó sự cố tràn dầu

18h00 ngày 01/9 tại khu vực biển từ xã Ngư Thủy Bắc đến xã Ngư Thủy (khoảng 32 km), huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bỉnh phát hiện dầu vón cục màu đen kích thước khoảng 0,5 đến 10 cm trôi dạt vào bờ. Địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường để có biện pháp thu gom, xử lý.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, chủ động ứng phó sự cố tràn dầu và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu