Báo cáo ngày 03/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 343 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 03/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 199.614.894; tử vong 4.249.394, điều trị khỏi 180.105.521.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 161.671; điều trị khỏi 43.157; tử vong 1.306; đang điều trị 117.208.

2. Thiên tai: Đêm 02/8 Trên địa bàn 03 huyện (Bắc Mê, Hoàng Xu Phì, Xín Mần), tỉnh Hà Giang, mưa to kèm giông lốc làm chết 01 người, tốc mái 119 nhà dân, gẫy đổ 12 cột điện, 04 hộ dân phải di rời. Địa phương huy động 25 Bộ đội, 37 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

3.1. Hỏa hoạn

– 02h12 ngày 03/8, tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 04h15 cùng ngày.

– 07h40 ngày 03/8, tại khu phố Thạch Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy 5.000m2 xưởng sản xuất gỗ của công ty TNHH Đức Sinh, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, 10 xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

3.2. Cháy rừng: 08h45 ngày 03/8, tại thôn Mỹ Xuân, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy 02ha rừng tràm, nguyên nhân do người dân đốt rẫy gây cháy lan. Địa phương huy động 97 người (Dân quân 17, lực lượng khác 80), 02 xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 10h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu