Báo cáo ngày 03/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/9/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 381/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 03/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 219.979.049; tử vong 4.557.372, điều trị khỏi 196.634.202.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 486.727; điều trị khỏi 259.324; tử vong 12.138; đang điều trị 215.265.

2. Công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai và phòng chống dịch Covid-19

Hồi 10h00 ngày 03/9, Bộ Tổng Tham mưu có Điện số 24/TK yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

3. Hỏa hoạn: 18h35 ngày 02/9, tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *