Báo cáo ngày 06/12/2015 (Tính đến 18h00 ngày 06/12/2015)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 426/BC-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/12/2015

(Tính đến 18h00 ngày 06/12/2015)

          Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

          1. 21h10 ngày 05/12, tại khu vực cách cửa biển Đà Diễn, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 01 hải lý, tàu cá Phú Yên PY 6889 TS/03 LĐ bị sóng đánh chìm, 02 người tự bơi vào bờ an toàn, còn 01 người bị mất tích. Biên phòng Phú Yên đã thông báo và huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. 

          2. Tàu cá TH 91567 TS/09 LĐ bị chìm, 04 người còn mất tích (tiếp theo báo cáo số 1104/BC-CHCN). Ngày 06/12, Tổng số phương tiện tham gia tìm kiếm: 07 tàu (SAR 411; CSB 8003; CSB 9004; 04 tàu cá) nhưng chưa có kết quả. Dự kiến ngày 07/12 công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn được tiếp tục.

          3. Tàu hậu cần nghề cá TH 92686 TS/12 LĐ bị mắc cạn (tiếp theo báo cáo số 1104/BC-CHCN). Ngày 06/12, Biên phòng Quảng Ninh đã phối hợp với chủ tàu trục vớt thành công và lai dắt tàu bị nạn về cảng Vân Đồn/Quảng Ninh an toàn lúc 11h00 cùng ngày.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.   

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Hg10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ