Báo cáo ngày 07/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 07/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /BC-VP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 07/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 07/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 07/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 299.910.752; tử vong 5.487.394; điều trị khỏi 257.296.437;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.843.563; điều trị khỏi 1.464.415; tử vong 33.644; đang điều trị 345.504.

2. Hỏa hoạn

– 01h25 ngày 07/01, tại khu phố Chiến Thắng, Phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h50 cùng ngày.

– 04h35 ngày 07/01, tại tổ 85, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h50 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong