Báo cáo ngày 08/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 08/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 336 /BC-VP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 08/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 08/7/2022)

1. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h00 ngày 07/7, tại bãi biển Hòn Gai, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Phạm Thị Việt – SN 1975 tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Ban CHQS thành phố Hạ Long điều 06 CBCS phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tổ chức tìm, vớt thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình lúc 07h15 cùng ngày.

– 08h30 ngày 08/7 cách cửa biển Khánh Hội/Cà Mau khoảng 03 hải lý, sóng lớn đánh chìm 04 phương tiện không BKS/10LĐ. Biên phòng Cà Mau điều 06 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ cứu 10 ngư dân đưa vào bờ an toàn lúc 11h00 cùng ngày.

– Vụ việc tìm kiếm 01 người tại công trình thủy điện Pi Lĩnh, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (tiếp theo Báo cáo số 329/BC-VP ngày 04/7). 02h00 ngày 08/7 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

– Vụ tìm kiếm 03 người bị lũ cuốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (tiếp theo Báo cáo số 331/BC-VP ngày 06/7).13h30 ngày 07/7 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 03 nạn nhân bàn giao cho gia đình.

2. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ