Báo cáo ngày 09/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 09/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 501/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 09/10/2022)

1. Thiên tai

– Trong ngày, Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 135 CBCS; BTL QK4 điều 214 CBCS và Dân quân (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An:59, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn: 20, Đoàn KTQP 4: 45, Dân quân: 90) và 07 ô tô các loại kết hợp dụng cụ cầm tay giúp dân khắc phục hậu quả tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

– 06h00 ngày 08/10, tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra sạt lở 50m3 đất, đá đường giao thông liên xã. Biên phòng tỉnh Quảng Bình điều 30 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Trên biển

07h30 ngày 08/10, tại khu vực biển thuộc xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phương tiện không BKS/04 LĐ bị sét đánh làm 01 người bị thương, 01 người mất tích. Biên phòng tỉnh Khánh Hòa điều 08 CBCS/02 ca nô phối hợp lực lượng tại chỗ tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 04h30 ngày 09/10.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong