Báo cáo ngày 09/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 09/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 550/BC-VP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 09/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 09/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 09/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 268.149.536; tử vong 5.295.841; điều trị khỏi 241.358.840;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.352.122; điều trị khỏi 1.036.393; tử vong 26.930; đang điều trị 288.799.

2. Thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng, tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Trong ngày trên toàn quốc không có vụ việc xảy ra.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong