Báo cáo ngày 09/8/2017 (Tính đến 17h00 ngày 09/8/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 393/BC-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017