Báo cáo ngày 11/3/2017 (Tính đến 17h00 ngày 11/3/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 124/BC-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 11/3/2017

(Tính đến 17h00 ngày 11/3/2017)

1. Hỏa hoạn

13h30 ngày 10/3, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy quán Karaoke, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 37 người (Quân đội 07, lực lượng khác 30) và 01 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 14h45 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

Về vụ tàu BTh 96989 TS/06 LĐ có 01 người rơi xuống biển mất tích lúc 19h00 ngày 09/3 (tiếp theo báo cáo số 123/BC-VP, ngày 10/3/2017): Trong ngày, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực CHCN, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; tích cực, chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm 01 ngư dân rơi xuống biển mất tích và chữa cháy trên địa bàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./. 

   

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa