Báo cáo ngày 12/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 41 /BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 12/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 313.084.070; tử vong 5.518.968; điều trị khỏi.261.450.159;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.930.428; điều trị khỏi 1.596.960; tử vong 34.787; đang điều trị 298.681.

2. Hỏa hoạn

18h15 ngày 11/01, tại ấp Long Hưng, xã Long Chánh, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Tàu cá BĐ 97717 TS/06 LĐ bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo báo cáo số 03/BC-VP, ngày 03/01): Tàu cá BĐ 97440TS đến hỗ trợ vừa đánh bắt, vừa lai kéo tàu bị sự cố. Dự kiến khi đánh bắt đủ sản lượng sẽ lai kéo về bờ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biẻn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức