Báo cáo ngày 12/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 12/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/BC-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 12/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 12/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 12/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 225 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 408.942.938; tử vong 5.820.959; điều trị khỏi 328.922.829.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.457.170; điều trị khỏi 2.212.669; tử vong 38.784; đang điều trị 205.717.

2. Hỏa hoạn

– 18h06 ngày 11/02, tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h16 cùng ngày.

– 22h43 ngày 11/02, tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, xảy ra cháy 70m2 cơ sở thu mua phế liệu, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h45 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong