Báo cáo ngày 14/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 14/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/BC-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 14/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 14/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 14/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 320.960.551; tử vong 5.539.210; điều trị khỏi.264.112.115;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.958.719; điều trị khỏi 1.635.899; tử vong 34.964; đang điều trị 287.856.

2. Hỏa hoạn

01h30 ngày 14/01, tại phường An Phú, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 500m2 kho chứa hàng của Công ty TNHH ALO 99 (chuyên sản xuất đồ điện tử), nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 15 Dân quân phối hợp với 12 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức