Báo cáo ngày 16/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 16/01/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/01/2020

(Tính đến 16h00 ngày 16/01/2020)

 

1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11 tại vùng biển Hà Tĩnh (tiếp theo báo cáo số 37/BC-VP ngày 15/01/2020): Trong ngày, Trung tâm Ứng phố sự cố tràn dầu miền Bắc tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, sẵn sàng xử trí tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 37/BC-VP ngày 15/01/2020): Trong ngày, Biên phòng TP. Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN-09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– Vụ tàu cá QB 98732 TS/11 LĐ bị hỏng máy lúc 15h20 ngày 15/01, cách Đông Bắc cửa Gianh/Quảng Bình khoảng 30 hải lý (tiếp theo báo cáo số 37/BC-VP ngày 15/01/2020): Lúc 23h00 ngày 15/01, 11 ngư dân và tàu sự cố trên được tàu QB 98099 TS cùng tổ, hỗ trợ lai kéo về cảng cửa Ganh/Quảng Bình an toàn.

2. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện cho các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu/TP. Hồ Chí Minh; nắm tính hình tàu Thái Lan chìm tại vùng biển Hà Tĩnh để sẵn sàng phương án xử lý hiện tượng tràn dầu và hỗ trợ cứu nạn tàu sựu cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lê Mạnh Tiến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *