Báo cáo ngày 16/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 16/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 405 /BC-VP Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 16/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 16/8/2022)

1. Thiên tai: Vụ Vừ A Ca (2008) bị lũ cuốn trôi mất tích, tại huyện Thuận Châu/Sơn La (tiếp theo Báo cáo số 403/BC-VP ngày 15/8): Ngày 16/8, Ban CHQS huyện Thuận Châu tiếp tục duy trì 05 Bộ đội, Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy Nội địa: Vụ lật thuyền 04 người mất tích trên sông Chảy, tại Si Ma Cai (tiếp theo Báo cáo số 403/BC-VP ngày 15/8): Trong ngày 16/8, Ban CHQS huyện duy trì 30 Bộ đội và Dân quân tổ chức tìm kiếm, đến 15h00 đã tìm thấy thi thể Sùng Thị Chúa (1972), còn 03 người mất tích. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm.

2.2. Trên Biển: 10h50 ngày 15/8, tại khu vực cách bến Trân Châu/Cát Bà/tp. Hải Phòng khoảng 800m, tàu cá HP 90636TS/07 ngư dân bị va vào đá ngầm, chìm; 07 ngư dân tàu được tàu cá HP 90455TS cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, cứu nạn ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ