Báo cáo ngày 17/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 17/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 328.827.870; tử vong 5.557.760; điều trị khỏi.267.715.181;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.023.546; điều trị khỏi 1.727.290; tử vong 35.609; đang điều trị 260.647.

2. Hỏa hoạn

02h57 ngày 17/01, tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h20 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu