Báo cáo ngày 17/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 17/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99 /BC-VP Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 17/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 17/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 17/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 418.186.917; tử vong 5.869.101; điều trị khỏi 341.659.910.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.606.824; điều trị khỏi 2.249.155; tử vong 39.188; đang điều trị 318.481.

2. Hỏa hoạn

03h42 ngày 17/02, tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h19 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

03h30 ngày 16/02, cách Đông Nam mũi Đá Chồng/Kiên Giang khoảng 04 hải lý, tàu cá KG 60181TS/02 LĐ bị chìm do đâm vào đá ngầm. Biên phòng tỉnh Kiên Giang điều 06 CBCS/01 xuồng cứu 02 lao động đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ người và phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức