Báo cáo ngày 18/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 18/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 18/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 329.240.596; tử vong 5.559.416; điều trị khỏi.267.908.173;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.045.290; điều trị khỏi 1.747.642; tử vong 35.788; đang điều trị 262.040.

2. Hỏa hoạn

– 00h06 ngày 18/01, tại phường Tân Hòa, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xảy ra cháy 610m2 cơ sở sản xuất đồ gỗ của Công ty TNHH Đồng Lành, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h40 cùng ngày.

– 19h30 ngày 17/01, tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 1.000m2 nhà kho của Công ty lúa gạo Miền Tây, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 21h50 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu