Báo cáo ngày 18/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 406 /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 18/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 228.451.574; tử vong 4.693.284, điều trị khỏi 205.032.568.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 667.650; điều trị khỏi 433.465; tử vong 16.637; đang điều trị 217.548.

2. Thiên tai: 16h30 ngày 17/9 tại xã IaSao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 04 nhà dân, 01 nhà thờ Công giáo. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 23h30 ngày 17/9, tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy xưởng lắp giáp linh kiện điện thoại của Công ty An Phát Vina, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 00h30 ngày 18/9.

– 23h50 ngày 17/9, tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra cháy nhà máy sản xuất gạch Mai Chữ, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 01h10 ngày 18/9.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu