Báo cáo ngày 20/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/9/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 408 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 20/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 229.298.157; tử vong 4.705.599, điều trị khỏi 205.937.008.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 687.063; điều trị khỏi 457.505; tử vong 17.090; đang điều trị 212.468 .

2. Tình hình thiên tai, tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, ngày 17/9/2021 trên địa bàn các địa phương không có vụ việc xảy ra .

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *