Báo cáo ngày 21/01/2017 (Tính đến 17h00 ngày 21/01/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 40/BC-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 21/01/2017

(Tính đến 17h00 ngày 21/01/2017)

1. Hỏa hoạn

– 06h10 ngày 21/01, tại phường Phước Long B, quận 9, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 1000m2 kho Công ty TNHH FST-Việt Nam, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 19 xe chữa cháy tham gia dập tắt đám cháy lúc 07h30 cùng ngày.

– 13h05 ngày 21/01, tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội xảy ra cháy nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 13h15 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn 

– Về vụ tàu cá NA 95413 TS/08 LĐ, bị hỏng máy, neo tại chỗ lúc 17h00 ngày 20/01 (tiếp theo báo cáo số 78/BC-CHCN, ngày 20/01/2017): Lúc 10h00 ngày 21/01, tàu CN 09 xuất phát từ Cửa Hội/Nghệ An lên đường đi cứu nạn tàu cá trên.

– Về vụ tàu Bạch Đằng 06/05 thuyền viên bị chìm ngày 20/01/2016 (tiếp theo báo cáo số 78/BC-CHCN, ngày 20/01/2017): Tại hiện trường có 02 tàu tiếp tục tìm kiếm 01 thuyền viên còn lại (tàu CSB 4036 và tàu SAR 411), thời tiết tại khu vực có gió cấp 5-6 ảnh hưởng xấu đến công tác tìm kiếm.

– Về vụ ngư dân tàu cá BĐ 50830TS rơi xuống biển mất tích, cách Nam Côn Đảo/Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 87 hải lý (tiếp theo báo cáo số 78/BC-CHCN, ngày 20/01): Ngày 21/01, tàu cá BĐ 50830 TS cùng một số tàu khác tiếp tục tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– Về vụ 01 ngư dân thuyền nan (không biển kiểm soát) mất tích ngày 15/01 (tiếp theo báo cáo số 78/BC-CHCN, ngày 20/01): Ngày 21/01, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– Về vụ tàu cá HP 90566 TS/14 LĐ có 01 ngư bị rơi xuống biển mất tích (tiếp theo báo cáo số 78/BC-CHCN, ngày 20/01): Ngày 21/01, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.         

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Tỵ