Báo cáo ngày 24/9/2018 (Tính đến 17h00 ngày 24/9/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 517/BC-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/9/2018

(Tính đến 17h00 ngày 24/9/2018)


1. Thiên tai

 Địa bàn Quân khu 4: Trong ngày, Đoàn KTQP5/Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì 75 CBCS và 02 ô tô, 01 máy xúc, tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả: Dựng hoàn chỉnh 05 nhà dân của 02 xã Mường Chanh và Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Quân khu tổ chức 02 đoàn công tác hỗ trợ nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại sau mưa, lũ với số tiền 240.000.000 đ và 10 tấn hàng hóa (gồm quần áo, sách vở do CBCS Quân khu quyên góp).

2. Tai nạn và công tác TKCN

Lúc 08h00 ngày 24/9/2018, Trung tâm Quốc gia điều hành TKCN nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp TKCN HHVN về việc: 09h00 ngày 14/9, tại 16055’N-116057’E (cách Đông đảo Phú Lâm/QĐ Hoàng Sa khoảng 260 hải lý), tàu cá BĐ 97640 TS/06 LĐ do bà La Thị Chính là chủ tàu, bị mất liên lạc. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện qua khu vực tăng cường quan sát và TKCN; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định; chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Mường Lát/Thanh Hóa và hỗ trợ tại Anh Sơn/Nghệ An, xác minh thông tin và tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ 97640 TS/06 LĐ bị mất liên lạc trên biển.   

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– BTS/Đài TNVN,

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; H09.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến