Báo cáo ngày 25/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 584 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 25/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 279.371.978; tử vong 5.409.850; điều trị khỏi 249.740.849;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.620.869; điều trị khỏi 1.215.261; tử vong 30.766; đang điều trị 374.842.

2. Hỏa hoạn

18h24 ngày 24/12, tại xóm Hắng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

03h35 ngày 25/12, tại Số 1, ngõ 195, Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 03h50 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu