Báo cáo ngày 25/4/2018 (Tính đến 17h00 ngày 25/4/2018)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 221/BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2018