Báo cáo ngày 26/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 517 /BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 26/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 260.360.539; tử vong 5.200.325; điều trị khỏi 235.321.058;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.168.228; điều trị khỏi 942.888; tử vong 24.407; đang điều trị 200.933.

2. Hỏa hoạn

– 18h39 ngày 25/11, tại Phường 13, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

– 20h20 ngày 25/11, tại phường Tiên Cát, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h20 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ việc tàu cá NĐ 92806 TS/06LĐ bị hỏng máy chính (tiếp theo báo cáo số 513/BC-VP, ngày 25/11), ngày 26/11 chủ tàu đã liên lạc được tàu cùng tổ đội đến hỗ trợ lai dắt về bờ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt các vụ hỏa hoạn, huy động phương tiện hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu