Báo cáo ngày 26/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 585/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 26/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 279.848.485; tử vong 5.413.544; điều trị khỏi 250.086.334;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.636.455; điều trị khỏi 1.229.684; tử vong 31.007; đang điều trị 375.764.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 08h00 ngày 25/12, Quân y đảo Nam Yết/QĐ. Trường Sa tiếp nhận, theo dõi và điều trị Nguyễn Văn Lộc ngư dân tàu cá BĐ 97832 TS bị viêm ruột thừa cấp.

– 16h00 ngày 25/12, cách Đông cửa Cổ Chiên/Bến Tre khoảng 47 hải lý, Đinh Văn Đây – SN 1981, ngư dân tàu BT 99593 TS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Bến Tre huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– 00h00 ngày 26/12, cách Nam đảo Cù Lao Chàm/Bình Thuận khoảng 17 hải lý, tàu QNg 91380 TS/04 LĐ bị sóng đánh chìm, 04 LĐ được tàu cùng tổ đội cứu an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu