Báo cáo ngày 26/5/2017 (Tính đến 17h00 ngày 26/5/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 271 /BC-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/5/2017

(Tính đến 17h00 ngày 26/5/2017)

1. Hỏa hoạn

16h30 ngày 25/5, tại xã Trường Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 74 người (Bộ đội 10, Dân quân 14, lực lượng khác 50) tổ chức dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1 Thủy nội địa

01h00 ngày 25/5, tại sông Thiện Chánh, xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, xảy ra cháy tàu cá BĐ 95223 khi đang neo đậu, không thiệt hại về người. Đến 02h30 cùng ngày, đám cháy tự tắt.

2.2. Trên biển 

– 11h30 ngày 25/5, tại khu vực xưởng X50/Quân chủng Hải quân tại thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước, làm chết một người dân (Nguyễn Văn Phương) do lặn bắt hàu. Địa phương tổ chức tìm kiếm được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

– 23h00 ngày 25/5, tàu cá TTh 97666 TS/06 LĐ, trên đường hành trình về bờ bị hỏng máy, sóng đánh dạt vào bờ, chìm. Các ngư dân trên tàu tự bơi vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung 

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D10b.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ