Báo cáo ngày 27/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 518 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 27/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 27/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 260.986.026; tử vong 5.209.035; điều trị khỏi 235.813.301;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.181.387; điều trị khỏi 955.256; tử vong 24.544; đang điều trị 200.626.

2. Hỏa hoạn

– 16h50 ngày 26/11, tại Số 147 đường Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy 200m2 quán bar Canalis Cub, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 12 Dân quân, phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 19h00 cùng ngày.

– 21h56 ngày 26/11, tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xảy ra cháy chợ Đắk Mil, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 23h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

03h55 ngày 26/11, tại khu vực cách Đông Nam hòn Móng Tay/Kiên Giang khoảng 01 hải lý, thuyền máy (không biển kiểm soát)/03LĐ bị phá nước. Biên phòng Kiên Giang điều 05 CBCS và huy động 01 phương tiện/02 ngư dân tham gia cứu hộ, cứu nạn, đến 08h45 cùng ngày đã đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ cứu nạn ngư dân tàu cá bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong