Báo cáo ngày 28/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 519 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 261.393.951; tử vong 5.213.454; điều trị khỏi 236.119.494;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.197.404; điều trị khỏi 956.924; tử vong 24.692; đang điều trị 215.788.

2. Hỏa hoạn

13h37 ngày 27/11, tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS quận Ngô Quyền điều động 10 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ việc tàu cá NĐ 92806 TS/06LĐ bị hỏng máy (tiếp theo báo cáo số 513/BC-VP, ngày 25/11): 01h00 ngày 28/11, tàu bị sự cố được tàu TH 91163 TS kéo về cảng Ninh Cơ/Nam Định an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong