Báo cáo ngày 29/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 29/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 593 /BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 29/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 29/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 283.243.519; tử vong 5.431.629; điều trị khỏi 251.925.538;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.680.985; điều trị khỏi 1.264.282; tử vong 31.632; đang điều trị 385.071.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tàu cá BĐ 96891TS/09LĐ, bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo báo cáo số 590/BC-VP, ngày 28/12): Lúc 01h30 ngày 29/12, tàu cá BĐ 96891 TS đã khắc phục được sự cố máy và chạy về Đà Nẵng an toàn.

– Từ 04h15-09h00 ngày 29/12, tàu KN 418/Vùng 4 Hải quân đã tổ chức kéo tàu cá QNg 90658TS/14LĐ ra khỏi cạn tại khu vực Tây Nam đảo Đá Lát đưa vào lòng hồ đảo để khắc phục các vết nứt và 04 lỗ thủng nước vào khoang cá, hiện tàu cá đang khắc phục các sự cố trên.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu thuyền bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ