Báo cáo ngày 29/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 29/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 371/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 29/7/2022)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 17h30 ngày 28/7, tại xã Nghĩa Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

– 21h17 ngày 28/7, tại Số 316, Phường 3, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy cửa hàng sửa chữa xe máy, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

1.2. Cháy rừng: 13h30 ngày 28/7, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 1,5 ha rừng trồng, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS huyện Vị Xuyên điều 32 Bộ đội và Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

2. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong