Báo cáo ngày 30/01/2017 (Tính đến 17h00 ngày 30/01/2017)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 52/BC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/01/2017

(Tính đến 17h00 ngày 30/01/2017)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

09h30 ngày 30/01, tại số nhà 28A đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xảy ra cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 18 người (Bộ đội 03, Dân quân 05, lực lượng khác 10) và 01 kíp xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 09h40 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

13h05 ngày 30/01, tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  xảy ra cháy 0,3 ha rừng thảm thực vật. Địa phương huy động 110 người (Bộ đội 10, Dân quân 25, lực lượng khác 75) và 03 xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn 

13h30 ngày 29/01, tại sông Cái Bè, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy tàu KG 94242 sau đó cháy lan sang tàu KG 94573 và tàu KG 95200, không thiệt hại về người. Biên phòng Kiên Giang và Hải đoàn 28 điều 02 tàu/28 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ và 02 xe chữa cháy tổ chức dập tắt đám cháy lúc 17h00 cùng ngày.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.    

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến