Báo cáo ngày 30/9/2017 (Tính đến 17h00 ngày 30/9/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 487/BC-VP

Hà Nội, ngày 30  tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 30/9/2017

(Tính đến 17h00 ngày 30/9/2017)

1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 18h00 ngày 27/9, tại khu vực neo đậu Neta 1.4/Hạ Long/Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Huy hành nghề bán thực phẩm trên biển, ngã đập người vào thành tàu bị thương. Biên phòng Quảng Ninh điều 01 xuồng/04 CBCS ra đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu. Đến 20h30 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

– 15h30 ngày 28/9, tàu cá NA 0229 TS/04 LĐ bị chìm do đâm vào cọc bê tông tại cầu cảng (Cửa Lò, Nghệ An). Biên phòng Nghệ An điều 01 xuồng/04 CBCS ra cứu nạn đưa các ngư dân vào bờ an toàn.

– Ngày 29/8, tại Bến Đầm-Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu cá KH 94879 TS đang neo đậu có 01 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích. Văn phòng UBQG Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Trung tâm PHTKCN khu vực 3 Tàu phối hợp với Biên phòng Bà Rịa – Vũng và các tàu cá hoạt động ở khu vực tổ chức tìm kiếm ngư dân bị mất tích, hiện chưa có kết quả.

– 02h00 ngày 30/9, tại phao số 14 luồng Thị Vải/Bà Rịa-Vũng Tàu, tàu IVS NIGHTJAR (Singapore) đâm chìm xàlan BV1305/08 thuyền viên. Văn phòng UBQG Tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm phối hợp TKCN khu vực 3 phối hợp với Cảng vụ và Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cứu nạn. Đến 04h45 cùng ngày, 08 thuyền viên đã được cứu và đưa vào bờ an toàn.

2. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên biển. Đặc biệt đã chủ động, tích cực, kịp thời cứu vớt 08 thuyền viên trên xà lan bị tàu nước ngoài đâm chìm.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.   

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ