Báo cáo nhanh (số 2) Vụ sạt lở núi đá tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và vụ tai nạn lao động tại quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng (Tính đến 15h00 ngày 30/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  49 /BC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO NHANH

Vụ sạt lở núi đá tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

và vụ tai nạn lao động tại quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

(Tính đến 15h00 ngày 30/01/2016)

                            

                   Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải                                          

                                                                                   Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

         

1. Vụ sạt lở núi đá tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

(Tiếp theo báo cáo số 48/BC-VP ngày 30/01/2016)

Đến 12h50 cùng ngày tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai (Nguyễn Văn Nguyện); 14h13 tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng (Nguyễn Văn Đình). Công tác tìm kiếm kết thúc. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành mọi thủ tục bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình.

2. Vụ tai nạn lao động tại Thành phố Đà Nẵng

(Tiếp theo báo cáo số 48/BC-VP ngày 30/01/2016)

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Duyên Hải đã chỉ đạo Chi nhánh miền Trung huy động lực lượng tại chỗ tổ chức cấp cứu các nạn nhân bị thương và làm công tác chính sách đối với các nạn nhân tử vong, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

  3. Kiến nghị, đề xuất

Từ hai vụ việc trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đề nghị:

– Sau khi kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn đối với 03 nạn nhân trong vụ sạt lở núi đá tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức triển khai tìm kiếm; tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân; đảm bảo các chế độ chính sách cho người bị nạn.

– Cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ quan đơn vị, nhất là các doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn trong lao động.

  Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Chánh Văn phòng UBQG TKCN (để b/c);

– Vụ nội chính VPCP;

– Lưu: VT, TB; NT05.     

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Bình