Công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19”; căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị, Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, BQP, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), Tổng cục Chính trị (TCCT), hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BQP và Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (TCHC).

Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, tăng cường kiểm tra của các cấp để nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý chặt chẽ quân số, nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật, kiểm soát quân sự, hạn chế tối đa các cuộc họp, quân nhân ra ngoài doanh trại (kể cả đi phép, tranh thủ, công tác). Hạn chế tối đa gia đình lên thăm, nhất là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới; điều chỉnh các kế hoạch tổ chức học tập, huấn luyện, hành quân rèn luyện; tạm dừng kế hoạch tham quan, học tập xa đơn vị; tổ chức huấn luyện đội hình cấp trung đội là chính.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế tại các đơn vị quân đội đối với người nhập cảnh theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BQP; TCHC đã bảo đảm vật tư y tế, khẩu trang cho các đơn vị; sĩ quan, QNCN, CN&VCQP quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và kê khai y tế bắt buộc trong thời gian làm việc tại cơ quan và nghỉ tại gia đình…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chính sau: Đối với các cơ quan chiến lược, chiến dịch: Thủ trưởng BTTM, TCCT và thủ trưởng các tổng cục; tư lệnh các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các bộ tư lệnh: Cảnh sát biển, Thủ đô Hà Nội, 86, 696; các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn… căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để quyết định theo hướng: Đối tượng là SQ, QNCN, CN&VCQP khi công tác tại cơ quan thực hiện triệt để các quy định về phòng, chống dịch (đi lại, tiếp xúc, khử khuẩn, sát trùng, đo thân nhiệt…); hằng ngày tổng hợp kê khai y tế báo cáo kịp thời với chỉ huy các cấp để có biện pháp xử lý theo hướng dẫn về phòng, chống dịch. Căn cứ vào nhiệm vụ của cơ quan, có thể giải quyết cho SQ, QNCN, CN&VCQP nghỉ tại gia đình để phòng dịch (nhất là các trường hợp có con nhỏ, bố mẹ già yếu không có người chăm sóc), khi có nhiệm vụ phải có mặt ngay để giải quyết công việc, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đối với các đơn vị cấp chiến thuật (từ cấp sư đoàn và tương đương trở xuống): Thực hiện cấm trại toàn đơn vị (không giải quyết phép, tranh thủ) trừ trường hợp đặc biệt theo Công điện số 08/ĐK ngày 26-3-2020 của Tổng Tham mưu trưởng. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị kỹ thuật: Giao tư lệnh, chỉ huy trưởng các đơn vị quy định cho phù hợp. Đối với bộ CHQS cấp tỉnh, ban CHQS cấp huyện, bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: Giao tư lệnh quân khu, Bộ tư lệnh BĐBP, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội quy định cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian: Thực hiện từ ngày 29-3 đến ngày 15-4-2020.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, BQP, BTTM, Công điện số 08/ĐK ngày 26-3-2020 của Tổng Tham mưu trưởng, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 BQP, Cục Quân y; tăng cường các biện pháp duy trì kỷ luật, kiểm tra đột xuất, điều chỉnh kế hoạch để thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, kịp thời báo cáo theo quy định để chỉ đạo và giải quyết. Các cơ quan của Bộ Quốc phòng kiểm tra đơn vị theo quy định tại Công điện số 08/ĐK ngày 26-3-2020 của Tổng Tham mưu trưởng.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn này, báo cáo kết quả triển khai về BTTM, TCCT để tổng hợp báo cáo BQP trước ngày 2-4-2020.

TRẦN VŨ