Công điện của Ủy ban Quốc gia TKCN và BCĐ TW hồi 13h00 ngày 13/9/2016 về siêu bão Meranti gần biển Đông

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022

cđ23